Skip to main content
Laatst gewijzigd: 25 mei 2021

Privacy Policy Birkman(.nl) Birkman Nederland

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Birkman Nederland, de Verwerkingsverantwoordelijke aan.

U wordt aangeraden deze Privacy Policy zorgvuldig te lezen. Birkman Nederland is statutair gevestigd te Eindhoven aan de Torenallee 20 (kamer 5.006), 5617 BC en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 67990320.

Birkman Nederland is per e-mail te bereiken via marcel@birkman.nl en telefonisch via +31 (0) 6 301 92 351.

Birkman Nederland hecht grote waarde aan uw privacy. Birkman Nederland erkent haar verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens op de juiste wijze te beschermen en tracht daartoe alle nodige zorg te dragen. Uiteraard worden persoonsgegevens enkel verwerkt in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacy Policy wordt uitgelegd hoe Birkman Nederland omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Birkman Nederland aan welke rechtsgrond ten grondslag kan liggen aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Birkman Nederland behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy ten alle tijden aan te passen. Het verdient dan ook aanbeveling om de Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Birkman Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites en kanalen. Zie voor meer informatie ons cookiestatement.
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Birkman Nederland verwerkt (mogelijk ook) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Foto- en videomateriaal

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Birkman Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om onze diensten uit te voeren.
 • Birkman Nederland volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. Zie voor meer informatie ons cookiestatement.
 • Birkman Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Toestemming van de betrokkenen
 • Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Geautomatiseerde besluitvorming

Birkman Nederland neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Birkman Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Birkman Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Birkman Signature (Basic) / Mindset Rapporten

Birkman Rapporten worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Na overhandiging van een Birkman Rapport wordt deze door Birkman Nederland verwijderd en/of vernietigd van de harde schijf en alle andere on-  en offline plekken waar het Birkman Rapport te vinden was. Individuele Birkman Rapporten worden uitsluiten encrypted en geanonimiseerd door Birkman International bewaard op door hen beveiligde, en/of de door derde partijen waar zij mee samenwerken, beveiligde servers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Birkman Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor: certificering, de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Birkman Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Birkman Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Birkman Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Birkman Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar liesbeth@birkman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Birkman Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via liesbeth@birkman.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u van mening dat Birkman Nederland niet goed met uw persoonlijke gegevens is omgegaan? Dan kunt u uw klacht richten aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
t.a.v. de Klachtencoördinator
Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

Birkman Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om online een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons